ข้อมูลงานสหกิจศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาสหกิจแยกตามสาขา (รุ่น 5-ปัจจุบัน)

สาขา คณะ จำนวนนักศึกษา
1
การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ599
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ2
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ12
การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม103
การจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ12
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวิทยาการจัดการ91
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ2
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ13
การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์290
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ10
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ149
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์1
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี59
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ6
นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน) คณะวิทยาการจัดการ12
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ10
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี92
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์82
ภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี28
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี128
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี616
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี49
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี195
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม31
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม8
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์104
อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์18
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์323
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ4
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี84
เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี74
เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี170
เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี72
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม61
เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ26