ข้อมูลอาจารย์นิเทศ

ข้อมูลอาจารย์นิเทศ

ส่งออกเป็น Excel
ลำดับ ชื่ออาจารย์นิเทศ สาขา เบอร์ติดต่อ ภาพ view
1 ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
2 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3 ผศ.ประยุทธ กุศลรัตน์ เทคนิคการสัตวแพทย์
4 ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 นายสมพงศ์ วงษ์มา เทคนิคการสัตวแพทย์
6 ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ การจัดการ
7 ผศ.เอกราช หนูแก้ว การจัดการ
8 นางสาวสุธิรา เจริญ การจัดการ
9 ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
11 นางสาวสุวพัชร คัดจันทึก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
12 นางสาวสุภาพร ลักษมีธนสาร การจัดการ
13 ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง การจัดการ
14 ผศ.ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ การจัดการ
15 นายเสกสิทธิ์ กมลชัย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
16 ผศ.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาสังคม
17 ดร.นุชจรี ภักดีจอหอ การจัดการ
18 ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 ผศ.วิภาวี พูลทวี การจัดการ
20 นางสาวสิริกาญจน์ สันติเสวี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
21 นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
22 ดร.ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
23 นางชิตวรา บรรจงปรุ การจัดการ
24 ดร.สุวรรณา เตชะธีระปรีดา การจัดการ
25 นายวรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
26 นายสมยศ บ่อน้อย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
27 นายสันติ ชวนนอก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
28 ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
29 นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
30 นายอิศริย์ เดชตานนท์ การจัดการ
31 นายศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล การจัดการ
32 ผศ.ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
33 นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม การจัดการอุตสาหกรรม
34 นางสาวชิดชนก ปรีชานันท์ การจัดการ
35 นายชนกร วัชรปาณ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
36 นางสาวสิริกร บุญสังข์ พัฒนาสังคม
37 ผศ.ดร.ธารทิพย์ รัตนะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
38 ดร.วราวุธ ธนะมูล เคมี
39 ดร.ธนากร แสงสง่า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
40 นางสาวเกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
41 นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
42 ดร.แคทรียา สุขวรรณ เทคนิคการสัตวแพทย์
43 นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง พัฒนาสังคม
44 นายภาคภูมิ พิลึก วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
45 ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ การจัดการ
46 นางสาวภณิดา แก้วกูร สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
47 นางศศิธร หวังค้ำกลาง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
48 ดร.ศุภชานันท์ วนภู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49 นายนริศ มิ่งโมรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50 นายเสรี เสือกระสัง การจัดการอุตสาหกรรม
51 นายชาญศักดิ์ ตรีภพ การจัดการอุตสาหกรรม
52 นายสุรัตน์ หงษ์ไทย การจัดการ
53 นางวนิดา นเรธรณ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
54 ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี พัฒนาสังคม
55 นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
56 ดร.ซิน ฮั่ว เทคนิคการสัตวแพทย์
57 ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
58 ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
59 นายสมิทธ์ ปรีชาญาณ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
60 นายนิทัศน์ สุริยะกาญจน์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
61 ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
62 ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
63 นางสาวชัญญา ไทยสะเทือน ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64 ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
65 รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
66 นายชำนาญ พร้อมจันทึก ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
67 นางสาวพิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ เทคนิคการสัตวแพทย์
68 นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
69 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ เทคโนโลยีก่อสร้าง
70 นางสาวสุวภัทร ทำสวน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
71 ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
72 นางสาวดวงพร กิจอาทร การจัดการ
73 ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ การจัดการ
74 นางสาวนวพร ฝอยพิกุล การจัดการ
75 ดร.รดามณี พัลลภชนกนาถ การจัดการ
76 ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
77 นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
78 นายธีรศักดิ์ สังข์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
79 นายถิรายุ มีฤกษ์สม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
80 นางสาววรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
81 นางสาวนันทนา คะลา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
82 นางพนิดา เทพชาลี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
83 นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
84 ดร.พฤมล น้อยนรินทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
85 นางสาวนพเก้า บัวงาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
86
87 ดร.พัชรี ศรีกุตา สาธารณสุขชุมชน
88 นายนรา ระวาดชัย สาธารณสุขชุมชน
89 ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร สาธารณสุขชุมชน
90 ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ การตลาด
91 นางสาวพิชญา วรรณพงศ์เจริญ การจัดการ
92 นายภคพร ผงทอง การจัดการ
93 รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
94 ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
95 นางสาวกนกวรรณ รัศมียูงทอง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
96 นายธนากาญจน์ เสถียรพูนสุข วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
97 ดร.สุทิศา สมบัติดี เคมี
98 ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์ เคมี
99 ผศ.ดร.สิทธิชัย กุลวงค์ เคมี
100 ผศ.ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา เคมี
101 ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย เคมี
102 นายสุขสรรค์ ตันสิริ เคมี
103 ดร.ปนัดดา ผ่านสำแดง เคมี
104 นางสาวรัชนีกร มูลปา เกษตรศาสตร์
105 นางอนันตกร สุนทรพิทักษ์ เกษตรศาสตร์
106 ผศ.ดร.ชมัยพร เจริญพร เกษตรศาสตร์
107 ดร.สิริพร สิริชัยเวชกุล เกษตรศาสตร์
108 ดร.ศิวพร แพงคำ เกษตรศาสตร์
109 ผศ.ดร.ภาณุเดชา กมลมานิทย์ เกษตรศาสตร์
110 ดร.วีรอร อุดมพันธ์ วิทยาการสารสนเทศ
111 นายไกรลาศ บำรุงชาติ วิทยาการสารสนเทศ
112 นางสาวกฤติกา เผื่อนงูเหลือม วิทยาการสารสนเทศ
113 นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา วิทยาการสารสนเทศ
114 ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ วิทยาการสารสนเทศ
115 ดร.วิยดา ยะไวทย์ วิทยาการสารสนเทศ
116 ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช วิทยาการสารสนเทศ
117 ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์ วิทยาการสารสนเทศ
118 นายเจษฎา รัตนสุพร วิทยาการสารสนเทศ
119 นายสุระ วรรณแสง วิทยาการสารสนเทศ
120 ดร.ปิ่นนารี ขูรีรัง วิทยาการสารสนเทศ
121 ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย วิทยาการสารสนเทศ
122 ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ วิทยาการสารสนเทศ
123 นายมาโนช ถินสูงเนิน วิทยาการสารสนเทศ
124 ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร วิทยาการสารสนเทศ
125 นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน วิทยาการสารสนเทศ
126 นายกริช กองศรีมา วิทยาการสารสนเทศ
127 ผศ.ศรายุทธ เนียนกระโทก วิทยาการสารสนเทศ
128 ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน วิทยาการสารสนเทศ
129 นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม วิทยาการสารสนเทศ
130 นายยศพร การงาน วิทยาการสารสนเทศ
131 ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน วิทยาการสารสนเทศ